O nas

Utworzony jako pierwszy w Radomiu w 1995 roku. Obecnie funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzie­ciom Niewido­mym i Niedowidzącym NADZIEJA przy ul. Struga 88.

W zajęciach placówki uczestniczy 40 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Podstawowym celem terapii zajęciowej w Warsztacie jest przygotowanie uczestników do możliwie samodzielnego życia, zgodnie z ich potrzebami, możliwościami psy­chicznymi i fizycznymi, zainteresowaniami oraz oczeki­waniami otoczenia społecznego.
W naszym Warsztacie podopieczni poddawani są oddziaływaniom re­walidacyjnym zmierzającym do wszechstronnego roz­woju ich osobowości oraz do podjęcia pracy zawodowej.

Wobec naszych podopiecznych realizujemy programy te­ra­peutyczne w ośmiu pracowniach:
- samoobsługi
- mu­zyczno-cho­reograficznej
- komputerowej
- rękodzieła i przysposobienia do pracy
- przyrodniczo-kulturalno-oświatowej
- stolarskiej
- tkactwa kroju i szycia
- plastycznej

Warsztat Terapii Zajęciowej - szansą na godne życie osób niepełnosprawnych

Działalności rewalidacyjnej w naszym Warsztacie towarzy­szy troska wszystkich pracowników o stworzenie korzyst­nych warun­ków pracy i rozwoju uczestników. Dbamy, aby atmosfera w pla­cówce była podobna do tej, jaka panuje w dobrze zorganizowa­nym domu rodzinnym.

Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy, form zajęć i sposobów ich realizacji zgodnych  z zasadami ortodydaktyki. Naszym podopiecznym proponu­jemy różnorodne metody: ergoterapię, socjoterapię, artetera­pię, a także psychoterapię, kinezyterapię, hipoterapię, hydro­terapię  i inne.

Procesem terapeutycznym zajmuje się wykwalifikowana ka­dra: instruktorzy – terapeuci o uprawnieniach z zakresu oli­gofreno­pedagogiki i tyflopedagogiki, psycholog, pielę­gniarka, rehabilitant oraz kierownik WTZ.

Placówka dysponuje busem, którym uczestnicy są dowo­żeni na terapię oraz odwożeni do domów.